Підручник по інформатики 10 – 11 клас                                                                             Павловський Г.Ю.

 

2.6  Основні команди операційної системи MS DOS

Ця система, що використовується, як правило, у ви­гляді емуляції під керуванням Windows, забезпечує вза­ємодію користувача з комп'ютером, завантажує ієрар­хічну файлову структуру, керує ресурсами комп'ютера, виконує сервісні та інші функції.

 Ці команди заванта­жуються разом із ОС. До них належать такі команди (дужки означають, що оператор необов'язковий);

DIR [диск:][шлях][ім'я файла або шаблон його іме­ні] — перегляд змісту каталогу, тобто групи файлів, об'єд­наних за певною ознакою. Команда може мати ключі:

/Р — перегляд змісту каталогу посторінкове (ін­формація про файли при цьому виводиться у повному обсязі, що включає ім'я та розширення файла, розмір, дату);

    /W — перегляд змісту каталогу в скороченому ви­гляді (тільки імена і розширення файлів).

Приклад: DIR А:\Кurs\*.ехе — виведення перелі­ку файлів із розширенням ехе, вміщених у каталозі Кurs на диску А.

МD [диск:][шлях] ім'я каталогу — створення ново­го каталогу.

Приклад: МВ А:\Кurs\Group — створення катало­гу Group у каталозі Кurs, вміщеному на  диску А.

СОРУ [диск:][шлях] ім'я файла або шаблон імені [диск:][шлях] — копіювання зазначеного файла (фай­лів) в інший каталог.

Приклад: СОРУ А:\Кurs\*.-tхt  D:\Кurs1 — копію­вання всіх файлів з розширенням txt з каталогу Кurs на диск D в каталог Kurs1.

DЕL [диск:][шлях] ім'я файла або шаблон імені — вилучення файлів.

Приклад: DЕL А:\Кurs\Group\*.* — вилучення всіх файлів з каталогу Group.

Туре [шлях] ім'я файла [Рrn] — перегляд змісту текстового файла на екрані (або на принтері).

Приклад: Туре А:\Кurs\Fіlе1.txt; — перегляд зміс­ту текстового файла Fіlе1.txt.

EXIT - Вихід.